Opis Katedry Dyrygentury

Katedra Dyrygentury prowadzi działalność dydaktyczną, badawczą i artystyczną. Sprawuje opiekę merytoryczną nad następującymi przedmiotami:

 • propedeutyka dyrygowania 
 • dyrygowanie z czytaniem partytur 
 • emisja zbiorowa 
 • zespół wokalny z metodyką,
 • dyrygowanie 
 • dyrygentura 
 • prowadzenie form wokalno-instrumentalnych

Spośród ważniejszych osiągnięć naukowych Katedry, wymienić należy wzmożoną działalność w zakresie organizacji seminariów i warsztatów, na które zapraszani są dyrygenci i nauczyciele prowadzący muzyczne zajęcia pozalekcyjne z regionu i kraju. 

Wydane drukiem zostały dwie monografie oraz publikacje, dokumentujące referaty wygłoszone na organizowanych przez Instytut międzynarodowych konferencjach na temat działalności J. Świdra, R. Twardowskiego i K. Serockiego oraz z zagranicznych konferencji (Słowacja, Czechy). 
Organizowanie tych specjalistycznych spotkań służy prezentacji wyników badań własnych pracowników Katedry. Publikowane artykuły a szczególnie druki zwarte, stanowią znacząca cześć dorobku naukowego ostatnich lat.

Badania statutowe

Badania statutowe realizowane są w Katedrze Dyrygentury w ramach trzech tematów:

 • Muzyka chóralna i wokalno-instrumentalna polska oraz innych narodów (kierownik, prof. dr hab. K. Sokołowska ),
 • Kształcenie dyrygentów szkolnych zespołów muzycznych – stan założony i rzeczywisty (kierownik, prof. dr hab. B. Mendlik),
 • Muzyka chóralna kultur Wschodu i Zachodu (kierownik, dr hab. A. Kaczyński prof. nadzw.).

Celem realizowanych badań w temacie I, jest problematyka wykonawcza utworów chóralnych i wokalno-instrumentalnych, kompozytorów polskich i innych narodów. Realizację zadań z zakresu powyższej problematyki dokonano poprzez:

 • analizę formy i stylu dzieł chóralnych danej epoki (repertuar),
 • udział w konferencjach i seminariach tematycznie związanych z problematyką badawczą,
 • opracowanie repertuaru (interpretacja i sposoby realizacji) pieśni chóralnych  a cappella i form wokalno-instrumentalnych oraz jego prezentację na koncertach chóralnych, festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych, a także podczas koncertów filharmonicznych z orkiestrą symfoniczną lub akompaniamentem instrumentu. Dotyczy to między innymi koncertów chórów i dyrygentów, wokalistów  i instrumentalistów w Polsce i zagranicą oraz udziału zespołu wykonawców  w różnych konferencjach.

Zakres problematyki obejmujące badania w temacie II, dotyczą w szczególności:

 • muzycznych zajęć pozalekcyjnych w szkolnictwie ogólnokształcącym Bydgoszczy i regionu,
 • zajęć muzycznych w placówkach pozaszkolnych miasta i regionu,
 • merytorycznego kształcenia dyrygenta oraz metod i form prowadzenia zajęć muzycznych.

Przedmiotem kontynuowanych badań w III temacie jest muzyka chóralna, świecka i religijna krajów Europy wschodniej i zachodniej. Podział ten zazwyczaj kojarzony jest z podziałem terytorialnym oraz utrwalonym w historii wpływem wieloletnich oddziaływań Kościoła katolickiego i greko-katolickiego na kraje europejskie. Pojęcie kultury jest w tym kontekście związane z tradycją śpiewów w ramach religii chrześcijańskiej oraz tradycyjnej świeckiej muzyki etnicznej. Ze względu na ten element unifikujący treści słowne i muzyczne dzieł chóralnych, obszar badań nie ogranicza się ściśle do kontynentu Europy ale wykracza również poza jej granice, obejmując również obie Ameryki i Azję. Planowanym efektem naukowym jest diagnoza praktyki wykonawczej muzyki chóralnej w jej oryginalnie stylistycznym kształcie i jej modyfikacji w kompozytorskich opracowaniach poprzez jej wykonywanie i upowszechnianie w formie koncertów a także tworzenie zbiorów bibliotecznych, zarówno w formie partytur jak i nagrań audio.

Badania własne

Efektem prowadzonych badań są w dużej mierze publikacje, nagrania, koncerty oraz czynny udział pracowników Instytutu w konferencjach, sympozjach naukowych i panelach dyskusyjnych. Wspieranie rozwoju własnej kadry dokonuje się poprzez finansowanie i dofinansowywanie udziału w konferencjach, realizacji nagrań i koncertów.
Katedra prowadzi także ożywioną działalność artystyczną. Składają się na nią dokonania indywidualne członków Katedry, jak i działalność artystyczna Chóru Akademickiego.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Dyrygentury,
ul. J. K.Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 398